Teufelstättkopf / Pürschling Skitour 11.01.2012

Phantastisches Nebelschwaden-Schauspiel bei Sonnenuntergang unter dem Gipfel des Teufelstättkopfs
 • IMG 8611
 • IMG 8614
 • IMG 8623
 • IMG 4553
 • IMG 8629
 • IMG 8631
 • IMG 1014
 • IMG 1021V
 • IMG 8633
 • IMG 8633V
 • IMG 1025
 • IMG 1026
 • IMG 8640
 • IMG 8642
 • IMG 1027
 • IMG 8643
 • IMG 8645V
 • IMG 4557
 • IMG 4559
 • IMG 8653
 • IMG 8654
 • IMG 8655
 • IMG 8657
 • IMG 8664
 • IMG 8671
 • IMG 4566
 • IMG 8679
 • IMG 8683
 • IMG 1028
 • IMG 8685
 • IMG 8686
 • IMG 4571
 • IMG 8687
 • IMG 4572
 • IMG 8690
 • IMG 8691
 • IMG 8695
 • IMG 8696
 • IMG 8698
 • IMG 8699
 • IMG 4578
 • IMG 1029
 • IMG 8703
 • IMG 8704
 • IMG 8706
 • IMG 4581
 • IMG 8708
 • IMG 4584
 • IMG 4593
 • IMG 8714
 • IMG 4595
 • IMG 8715V
 • IMG 8718
 • IMG 8721-IMG 8723
 • IMG 8726
 • IMG 8728
 • IMG 8730
 • IMG 8731
 • IMG 8735
 • IMG 8736
 • IMG 4596
 • IMG 8738-IMG 8740
 • IMG 8740
 • IMG 8741
 • IMG 8742
 • IMG 8743
 • IMG 8744
 • IMG 8745
 • IMG 4600
 • IMG 8746
 • IMG 8747
 • IMG 8748
 • IMG 4601
 • IMG 8749
 • IMG 8750
 • IMG 8750V
 • IMG 8751
 • IMG 8752
 • IMG 8752V
 • IMG 8753
 • IMG 8760
 • IMG 8765
 • IMG 8767
 • IMG 8769
 • IMG 8768V
 • IMG 8770-IMG 8778
 • IMG 8780
 • IMG 8786
 • IMG 8787
 • IMG 8796-IMG 8799
 • IMG 8800
 • IMG 8801-IMG 8802
 • IMG 8807
 • IMG 8812
 • IMG 8813-IMG 8814
 • IMG 4602
 • IMG 8816
 • IMG 8817
 • IMG 4604-IMG 4605
 • IMG 8819
 • IMG 4606
 • IMG 8820
 • IMG 4607
 • IMG 4609
 • IMG 8823
 • IMG 8824
 • IMG 8825
 • IMG 8829
 • IMG 8830
 • IMG 8832
 • IMG 8834
 • IMG 8839
 • IMG 8842
 • IMG 8848
 • IMG 8851
 • IMG 8854
 • IMG 4610
 • IMG 8859
 • IMG 8861
 • IMG 8863
 • IMG 8865
 • IMG 8868
 • IMG 8869
 • IMG 8872
 • IMG 8873
 • IMG 8875
 • IMG 8877
 • IMG 8878
 • IMG 8884
 • IMG 8894
 • IMG 8896
 • IMG 8904
 • IMG 8905
 • IMG 8908-IMG 8909
 • IMG 8910
 • IMG 8919
 • IMG 8940
 • IMG 8945
 • IMG 8945-IMG 8946
 • IMG 8946
 • IMG 8949
 • IMG 8949-IMG 8950
 • IMG 8951
 • IMG 8951-IMG 8953
 • IMG 8954-IMG 8955
 • IMG 4612
 • IMG 8957
 • IMG 8958
 • IMG 8959
 • IMG 8961
 • IMG 8963
 • IMG 8965
 • IMG 1030
 • IMG 4616
 • IMG 8969
 • IMG 8973
 • IMG 1032
 • IMG 8975
 • IMG 8987
 • IMG 8987V